مدارک ثبت نام  
 
 

مدارک پیش دانشگاهی:

رديف

مدارك ثبت نام دانش آموزان پيش دانشگاهي واحد افتاده 

 

1

ريز نمرات نيم سال اول (كارنامه  )( مهر و امضاء شده )

 

2

عكس(4×3 ) سه  قطعه پشت نويسي شده

 

3

تكميل فرم انتخاب واحد در دو نسخه

 

4

فيش واريزي به حساب سیبا      4150123993000     درکلیه شعب بانك ملي

 

5

 نكته :  فيش واريزي براي هر درس  21000   ريال به اضافه مبلغ ورودی

 


رديف

مدارك ثبت نام دانش آموزان  پيش دانشگاهي  ورودي جديد

1

عكس(4×3 ) 8قطعه پشت نويسي شده

 

2

فتوكپي شناسنامه عكس دار 2برگ ( در صورت وجود توضيحات در شناسنامه2 برگ از صفحه توضيحات)

 

3

اصل گواهي موقت ديپلم ( که از تاریخ اعتبار آن یکسال بیشتر نگزشته باشد) يا اصل ديپلم (با مهر و امضاءمدير دبيرستان)

 

4

اصل ريز نمرات 96 واحدي وکارنامه پیش دانشگاهی ( مهر و امضاء شده)

 

5

فرم تعهد نظام وظيفه (حتي براي كساني كه كارت پايان خدمت يا معافي دارند)

 

6

تكميل فرم انتخاب واحد در دو نسخه

 

7

فيش واريزي به حساب سیبا      4150123993000     درکلیه شعب بانك ملي

 

8

نكته :  فيش واريزي براي هر درس  21000   ريال به اضافه مبلغ ورودی

 مدارک مدارک دبیرستان:

رديف

مدارك ثبت نام دبيرستان كمال ورودي قديم ( داوطلب آزاد )

1

آخرين كارنامه    

 

2

عكس براي پايه هاي اول و دوم يك قطعه  وپايه سوم شش قطعه پشت نويسي شده (زمينه سفيد )

 

3

برگه خلاصه وضعيت ( كارنامه طولي ) براي پايه هاي دوم و سوم

 

4

تكميل فرم انتخاب واحد در دو نسخه

 

5

فيش واريزي به حساب سیبا      4150123993000     درکلیه شعب بانك ملي

 

6

 نكته :  فيش واريزي براي هر درس  21000  ريال به اضافه مبلغ ورودی

 رديف

مدارك ثبت نام دبيرستان كمال ورودي جديد ( داوطلب آزاد )

1

عكس(4×3 ) 8قطعه پشت نويسي شده (زمينه سفيد )

 

2

فتوكپي شناسنامه عكس دار 2برگ ( در صورت وجود توضيحات در شناسنامه2 برگ از صفحه توضيحات) و فتوكپي كارت ملي

 

3

گواهي نامه پايان سه سال راهنمايي ( مهر و امضاء شده )

 

4

توصيه نامه و هدايت تحصيلي( مهر و امضاء شده )

 

5

ارائه ی برگه استعلام برای ورودی جدید از اداره ی منطقه ی اخذ مدرک

 

6

كارنامه هاي دوره ي دبيرستان( مهر و امضاء شده )

 

7

خلاصه سابقه تحصیلی ( مهر و امضاء شده )

 

8

فرم تعهد نظام وظيفه (حتي براي كساني كه كارت پايان خدمت يا معافي دارند)

 

9

تكميل فرم انتخاب واحد در دو نسخه

 

10

نمونه برگ تطبيقي براي دانش آموزان نظام قديم

 

11

درصورت نياز مجوز كميسيون جهت انتخاب واحد 5/15 (اول) يا 17 (دوم و سوم) واحد به بالا

 

12

فيش واريزي به حساب سیبا  4150123993000     درکلیه شعب بانك ملي

 

13

 نكته :  فيش واريزي براي هر درس  21000  ريال به اضافه مبلغ ورودی

 

 
   
 
نقشه سایت